Doorbreken van de doe-cirkel

Thema: Doorbreken van de doe-cirkel Vraag:  In het organisatieplan wordt hoog opgegeven van de gemeente als een lerende organisatie, waarin we via samenwerking met inwoners, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisties maatschappelijke effecten willen realiseren. Helaas zijn er een aantal omstandigheden die ervoor zorgen dat leren en reflecteren weinig gebeuren: de missie (Etten-Leur doet gewoon), om… Verder lezen…

Botsende werkelijkheden in de jeugdhulp

Thema: Botsende werkelijkheden in de jeugdhulp   Vraag: Vanuit mijn dagelijkse praktijk als adviseur lokaal jeugdbeleid kom ik erachter dat er twee werelden bijeenkomen om grote en kleine problemen rond jeugd opgelost te krijgen. Die werelden worden echter niet geregeerd door een gedeelde waardenset, maar door verschillende normen en regels. Met als gevolg spanningen tussen CJG,… Verder lezen…

Incrementele wijkaanpak

Thema: Incrementele wijkaanpak   Vraag: Vanuit mijn positie als beleidsadviseur signaleer ik dat samenwerking en integrale aanpak van de drie decentralisaties in de wijk slechts moeizaam tot stand komen. Een van de verklaringen hiervoor is dat beleidsnota’s en actieplannen een te abstracte toekomstsituatie schetsen die ver af staat bij de dagelijkse belevingswereld van de professionals. Een… Verder lezen…

Waardegedreven organisatie

Thema: Waardegedreven organisatie Vraag:  Organisatieontwikkeling wordt binnen Bergen op Zoom belangrijk geacht. Dat vindt plaats langs een drietal lijnen: opgave gestuurd werken, zelforganisatie en waarde-gedreven organiseren. Langs deze wegen zou de droom van Bergen op Zoom gerealiseerd moeten worden. Maar: hoe creëer je de juiste waarden en krijgt die doorleefd in een omgeving waarin sprake is… Verder lezen…

Gemeente zoekt burger

Thema: Gemeente zoekt burger   Vraag:  Burgerparticipatie veronderstelt actief meedenken en meedoen van burgers en partijen bij voorbereiding en -uitvoering van beleid. Dat veronderstelt een balans tussen vorm van participatie en bestuursstijl. In de praktijk is die er vaak niet: belanghebbenden zitten duidelijk niet op hetzelfde spoor. Hoe kun je vanuit die nauwgezette analyse als kernregisseur… Verder lezen…

De regio radeloos

Thema: De regio radeloos Vraag:  “Het is me duidelijker geworden dat er een reden is dat werkwijzen die we in het verleden toepasten en die ook werkten, nu langzamerhand steeds vaker wringen. Bewustwording van het veranderende wereldbeeld. En dat wij als organisatie ook mee moeten daarin. Door daar expliciet bewust mee te worden gemaakt, ga ik… Verder lezen…

Theatermarketing

Thema: Theatermarketing Vraag:  Professioneel theater is een van de producten van het gemeentelijk Cultuur-bedrijf. Terwijl de landelijke theaterwereld met hun marketing nog erg 1.0 gericht is met afnemen-de bezoekersaantallen, zijn de missie en visie van het Cultuurbedrijf 3.0. De 1.0 theatervisie werkt als een rem op inspirerende innovatieve producties en marketing die inspeelt op de behoefte… Verder lezen…

Transitie in het fysieke domein

Thema: Transitie in het fysieke domein   Vraag:  Binnen het fysieke domein is veel in beweging. De gemeentelijke organisatie moet daar wat mee, maar heeft problemen met het afstemmen van allerlei ideeën en initiatieven op elkaar, zowel inhoudelijk als in de tijd gemeten. Deels een visievraagstuk, deels een procesvraagstuk. De vraag die nu voorligt, is: hoe… Verder lezen…

Samen met de GGD

Thema: Samen met de GGD   Vraag: De complexiteit van taken en de ‘afstand’ tot de GGD hebben in het verleden geleid tot een “beheersmatige samenwerking”, impliciet van uit een zekere mate van wantrouwen: als eigenaar en klant mag je bepalen wat je wilt en hoe je het wilt. Maar sturen op regels, normen en wetten… Verder lezen…

controlfunctie

Thema: controlfunctie   Vraag: “Meer beheersen door minder te beheersen” is een schone gedachte die past bij deze tijd, maar het moet ook kunnen. De organisatie en de samenleving/burgers moeten zich voortdurend bewust zijn van kansen en risico’s. Zij dienen de Why-vraag steeds eer te stellen. Met andere woorden: onder welke condities kunnen high trust… Verder lezen…