Uittreksel ‘Homo Deus’

De wereld wordt al driehonderd jaar gedomineerd door het Humanisme, dat het leven, het geluk en de vermogens van Homo Sapiens heilig heeft verklaard. In de opkomst van het Humanisme ligt het einde ervan al besloten: we houden mensen in leven tot ze zo’n meelijwekkende toestand hebben bereikt dat we onszelf wel moeten afvragen wat er nog zo heilig aan is. Dankzij vergelijkbare humanistische geloofsartikelen zullen we het mensdom in de 21e eeuw waarschijnlijk in zijn geheel over zijn grenzen heen jagen. Dezelfde technieken die mensen in goden kunnen veranderen zouden mensen ook nutteloos kunnen maken. Computers die slim genoeg zijn om de mechanismen van veroudering en dood tegen te gaan, zullen waarschijnlijk ook slim genoeg zijn mensen op alle mogelijke vlakken te vervangen.

De toekomst –zoals er veelal over gesproken en geschreven wordt – is puur en alleen de toekomst van[uit] het verleden, een toekomst dus die gebaseerd is op de ideeën en dromen die de wereld de laatste driehonderd jaar hebben gedomineerd.

Uittreksel ‘Nederland op doorbreken’

Het boek maakt gebruik van de inzichten van de theorie van Spiral Dynamics, beschrijft de geschiedenis van de mensheid in termen van bewustzijnsontwikkeling en past deze ook toe op de Nederlandse situatie. Deze wordt een complexe mozaïek samenleving genoemd.

De voorloper van het SD-model, Clare Graves, verbond de fysiologische, psychologische en sociologische kanten van de menselijke evolutie met elkaar en constateerde dat de drijvende kracht achter dit systeem de voortdurende  aanpassing van de mens aan de complexiteit van de leefomstandigheden is. Het integrale kader dat hij aanbiedt geeft een verklaring voor ontwikkeling, maar maakt ook complexiteit en dynamiek inzichtelijk.

Don Beck en Christopher Cowan hebben het gedachtengoed vertaald in de vorm van het SD_model en hebben het toepasbaar gemaakt voor mens, organisatie en samenleving. Het begrip emergentie heeft een centrale plaats en staat voor het vermogen van het menselijk bewustzijn om als de leefomstandigheden dat vereisen, een sprong te maken naar een nieuw stadium en alle eerdere stadia een nieuwe plaats te geven.

Uittreksel “De Corporate tribe”

Het motto van Braun en Kramer is ‘leren van wat we al weten’. Dit verwijst naar reflectie en het stilstaan waar we  als mens, organisatie, samenleving vandaan komen, roept ook een sfeer op van verstilling en respect van ‘wat al is en wat we in deze turbulente tijd schijnbaar zijn verloren: datgene dat we ooit hebben opgebouwd en ontwikkeld. Door steeds te starten vanuit de tradities die de antropologie onderzoekt, bieden de auteurs en goed tegenwicht tegen al die vernieuwingsdenkers, die denken dat het opstarten van fase 2 automatisch volgt op het afsluiten van fase 1. Ons westerse denken wordt gekenmerkt door lineariteit, waarin de ‘tussentijd’ niet bekend is, maar waarmee de antropologie ons mee bekend maakt en in organisatieveranderingsprocessen mee leert omgaan.
Braun en Kramer proberen iets van de taal en grammatica van ‘cultuur’ te laten zien en komen op grond hiervan tot de conclusie dat organisatieverandering niet zo’n taaie aangelegenheid is. Cultuur verandert namelijk voortdurend en is ook een stap voor stap proces in nauwe dialoog. Steeds teruggrijpend naar de Bedoeling, de totempaal.

Uittreksel “De ontdekking van de toekomst”

Dit boek van Wim de Ridder, verschenen halverwege 2014, staat in het perspectief van het optimistische toekomstgeloof van de Verlichting. De technologie is de drijvende kracht van de vooruitgang, maar hoewel we geen idee hebben van wat de gevolgen voor het leven op aarde zijn, heeft het boek toch een optimistische grondtoon. Een positief wereldbeeld van wat er allemaal mogelijk is èn in het verschiet ligt. Uitgebreid onderzoek naar trends en ontwikkelingen, gevoed door inzichten uit het verleden liggen ten grondslag aan zijn analyses.

De Global Future 2045 beweging onder aanvoering van de Russische ondernemer Dmitry Itskov, gesteund door vele wetenschappers, krijgt steeds meer politieke invloed en beoogt een transformatie naar wat ze het neohumane tijdperk noemen, een nieuwe futuristische werkelijkheid, die gebaseerd is op vijf principes: high spirituality, high culture, high ethics, high science en high technologies. Dit programma dateert van begin 2011. Nu we precies 6 jaar later zitten, is het opvallend dat we verder verwijderd dan ooit lijken te zijn van deze vijf principes. Plat materialisme, platte communicatie en beschaving, geen respect en moraal, anti-feiten en nep feiten en terug naar oude productiemethoden en verhoogde inzet op fossiele brandstof. Die beweging is zichtbaar onder Trump en ook in Europa bespeurbaar onder het ‘populisme’.

Uittreksel “Lerende scholen; het vijfde discipline handboek”

Dit boek borduurt voort op het invloedrijke boek in organisatieveranderingsland van Peter Senge ‘De  vijfde discipline; de kunst en praktijk van de lerende organisatie’. Dit maal toegepast op het brede veld van onderwijs, waarin gepleit wordt voor een gemeenschap, waarin leven, leren en werken organisch met elkaar verbonden zijn. De school is een onmisbaar subsysteem waarin een op horizontaal leren door alle betrokkenen gerichte attitude de toekomst heeft en niet een van bovenaf gereguleerde aanpak. Als aangesloten wordt bij de ambities van individuele mensen dan zullen betere prestaties in de toekomst worden geboekt, zo is de veronderstelling. Kortom: de school is het draaipunt waaromheen veranderingen in onderwijs en samenleving scharnieren. Een lerende school is niet zozeer een bepaalde plek met een bepaald gebouw, maar een ontmoetingsplaats waar mensen kunnen leren en op zoek zijn naar mogelijkheden om hun mogelijkheden te verbreden en vergroten.

Uittreksel “Waar geen wil is, is een weg”

Terwijl in het Westen het ego versterkt wordt door kritisch denken en autonoom handelen, voortkomend uit de hang naar vrijheid en de wil tot ontwikkeling, wordt in het Oosten de begeerte of wil juist gezien als oorzaak van het lijden en wordt het ego vernietigd. Niet het individu, maar de groep is het ethische imperatief.

In het boek wordt een poging gedaan om een toekomstperspectief te schetsen, waarin de daadkracht van de oosterse krijgskunst en de denkkracht van de westerse zelfreflectie elkaar versterken. Want dat is volgens Henk Oosterling nodig, omdat onze verkrampte identiteitsdrang in een gedigitaliseerde netwerksamenleving leidt tot suïcidale en zelfvernietigende consumptiedrift en een systematische onverschilligheid ten aanzien van het lijden van anderen. Cynisme en onverschilligheid moeten worden ingeleverd voor productieve betrokkenheid, interesse, empathie en compassie.

Syllabus E-book 2016

Een E-book, een syllabus, een naslagwerk, een inspiratiebron.
De deelnemers aan de leercirkels ‘leiderschap en talentontwikkeling’ zullen er dingen in herkennen en soms erkennen. Onderwerpen, beschouwingen, ook visies van ons als  begeleiders, behandelde onderwerpen, uitgewerkte theorieën, uitgesproken ‘dingen’, maar soms ook niet uitgesproken maar wellicht toch herkenbaar. Het is geen statische uitgave, vandaar dat het een e-book is, we hebben ons voorgenomen er een groeidocument van te maken.

De ontwikkelaars en vaak de begeleiders van de leercirkels, Paul Misdorp en  Jan Willem Zeelenberg hebben vanaf 2015, toen de eerste ‘cirkels’ van start gingen, opgeschreven wat hen bezig hield, wat ze in de leercirkels inbrachten, vaak ook weer verrijkt met de reflectie van deelnemers en dat wat ze in andere netwerken en activiteiten leerden en mee mochten nemen.

De aanmoediging 2016

De Aanmoediging 2016

In ons digitale tijdperk wordt soms wat meewarig aangekeken tegen ‘boekenwijsheid’. Alles is toch op internet te vinden? Ja, is ons antwoord: heel veel nuttige informatie is digitaal beschikbaar. En toch is het lezen van een boek met de pen in aanslag een bijzonder rustgevende ervaring, die ons helpt te ontsnappen aan de dagelijkse druk om snel in te spelen en antwoord te geven op vragen, die niet zelden geen echte vragen blijken te zijn. Met het lezen en verwerken van boeken ontwikkelen wij expliciete kennis, die we via de praktijk kunnen toetsen op bruikbaarheid.

Deze selectie  van boeken heeft ons op een spoor gezet, ons aangezet tot het vinden van een  eigen weg. We hebben leren in – en uit-zoomen, vraagstukken van verschillende kanten te  bekijken en  vooral van bovenaf. Wat is nu echt van belang?

Open venster

De wereld verandert en overheden moeten mee veranderen. Maar hoe doe je dat, hoe kan je dat binnen je eigen organisatie tot stand brengen? Paul Misdorp en Jan Willem Zeelenberg , werkend vanuit Zeelenberg, adviseurs voor mens en organisatie, willen hier met hun leercirkels ‘leiderschap en talentontwikkeling’ een bijdrage aan leveren. In 2015 en de eerste helft van 2016 hebben zij vier leercirkels opgezet en begeleid. Aan deze leercirkels namen ambtenaren uit zes gemeenten deel. Wat is de impact van deze leercirkels? Wat zijn de ervaringen van deelnemers, wat is er voor hen veranderd en wat betekent dit voor de organisatie waarvoor zij werken? In deze brochure leest u het antwoord op deze vragen, dat we via een onderzoek onder de deelnemers en de opdrachtgevers hebben verkregen.